×
 • English
 • Swedish
 • German
 • French

PRESSMEDDELANDE: Rapport för andra kvartalet 2010

Positivt kassaflöde och lönsamhet under stark tillväxt

2010-08-17
- Positivt kassaflöde och lönsamhet under stark tillväxt

 • Kraftig omsättningstillväxt och resultatutveckling
  - Första halvåret 2010 är koncernens bästa någonsin, med en omsättningsökning med +11 % jämfört med föregående år och +14 % valutajusterat
  - Andra kvartalet 2010 är koncernens bästa någonsin, +19 % jämfört med föregående år och +18 % valutajusterat
 • Halvårsresultat före skatt var MSEK 5,4 (4,2), en marginal på 3,4 % (2,9)
 • Andra kvartalets resultat före skatt var MSEK 7,3 (-0,6), en marginal på 8,4 % (-0,8)

Marknadsutveckling

Efterfrågan ökade i samtliga regioner jämfört med första halvåret 2009 och för samtliga huvudproduktgrupper, det vill säga maskiner, sugarmetall- och plastverktyg samt Twister™. Föregående år omräknat till nu gällande valutakurser innebar en omsättningsökning på mellan 12 och 35 procent beroende på huvudproduktgrupp. Ett glädjande tecken på en underliggande bärkraft i återhämtningen är att efterfrågan på maskiner, vilka är mer kapitalkrävande för kunderna, har följt med i uppgången, jämte det faktum att Twister™ genom hela lågkonjunkturen med bred marginal uppvisat tvåsiffriga tillväxttal över rullande tolv månader.

Produktutveckling

Under första halvåret 2010 har flera produktlanseringar skett. En helt ny serie maskiner och sugar, HTC Greyline™, utvecklade för demolerings-, sanerings- renoverings- och uthyrningsmarknaden, har lanserats under andra kvartalet med en efterfrågan som väsentligt överstiger initiala prognoser. Metallverktyget CX och en vidareutvecklad Twister™ särskilt anpassad för vissa varuhusmiljöer har framgångsrikt introducerats globalt.

Intäkter och resultat

Första halvåret och andra kvartalet 2010 är koncernens bästa intäktsmässigt någonsin. Jämfört med föregående år är skillnaden än mer markant, framför allt på grund av att US dollarkursen första halvåret 2010 är ca 9 procent lägre jämfört med motsvarande period föregående år. En betydande del av koncernens försäljning sker i US dollar genom det helägda dotterbolaget i Knoxville, Tennessee, USA.

Bolagets bruttomarginaler var i allt väsentligt oförändrade jämfört med föregående år till jämförbara valutakurser. Koncernens omkostnader har inte ökat i samma utsträckning varför resultatet före skatt och vinstmarginalen före skatt förbättrades.

Koncernen är väl rustad för att hantera en fortsatt förväntad ökad efterfrågan.