×
 • Denmark
 • Germany
 • USA
 • France

REACH-förordning

REACH artikel 33 Förklaring

REACH

REACH artikel 33 Förklaring

REACH (”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier”) är Europeiska unionens kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni 2007.

Artikel 33, Kommunikation av information om ämnen i varor

HTC ger följande information om ämnen som fastställts kräva tillstånd av Europeiska kemikaliemyndigheten och de anges i bilaga XIV i REACH (den så kallade kandidatlistan), i en koncentration över 0,1 viktprocent i artiklarna.


Läs PDF


 • Charlotte Uhrbom
  SQA Engineer
  HTC Sweden AB

  Charlotte Uhrbom
  +46 121 294 00 charlotte.uhrbom@husqvarnagroup.com